Услуги


Architecture & Construction

Како изведувач и инвеститор на повеќе од 55 објекти во високаградба со искуство за висок квалитет за работење и сигурност за навремено извршување на обврските е причина повеќе зошто треба да ги користите услугите кои Ви ги нудиме:

 

1.Проектирање

Изработка на проектна документација со сите фази и водење на постапка за добивање на одобрение за градба за сите типови на деловни и станбени објекти.

 

2. Изведување

Изведба на градежни објекти по систем на градење за сите типови на проекти со сопствени човечки ресурси и градежна механизација и опрема.

 

3. Градежна механизација и опрема

Современа градежна механизација и опрема со сопствен тим за работа.